İslami Rüya Tabirleri

Rüyalar, uykunun genel belirleyici karakteristik bir özelliğidir. Uykunun en derin olduğu, hızlı göz hareketlerinin olduğu REM evresinde görünen görsel işitsel duguların hissedildiği bir durumdur. Neden rüya gördüğümüz biyolojik olarak henüz kesinlik kazanmamıştır. Bilim adamlarının bu konuda çok farklı görüşleri ve tartışmaları vardır. Çeşitli inanışlara ve tahminlere neden olan rüyalar, geçmişten günümüze herzaman yoruma açık ve tartışılan bir konu olmuştur.

Büyük islam alimleri rüyaların önemi hayatımızda pek yoktur aslolan hayatın gerçekleridir derler. Farklı görüşteki alimler ise kuranda geçen rüya tabirleri kıssalarından yola çıkarak bazı çalışmalar yapmılar ve bu çalışmlarını yayınlamışlardır ve kitap haline gerimişlerdir. Bu büyük çalışmaları yapanlardan birisi de imam nablusi hazretleridir. İmamı Nablusi lakabıyla meşhur olan bu zaat hicri 12.Asrın büyük bilgini Abdulgani ismail En-Nablusi'dir.. Daha 20 yaşındayken bu günün profesörlük seviyesindeki müderrislik makamına erişmiş ilmiyle amil,takva sahibi ve tasavvuf konusunda engin bir bilgiye sahip bir alimdir.Nablusi'nin "Ta'tirül-Enam Fi Tabiril Menam" isimli meşhur rüya kitabı, bu konuda islam aleminde en çok okunan eser olmuştur. İmam nablusi hazretlerini rüya tabiri kitabı ile tanıyor olsakta bunun dışında ciddi çalışmaları olmuştur Hadis-i Şerifte beyan olunduğu ve büyük alimlerin açıklamalarına göre rüyalar nevidir.

  1. Rahmani Rüya: Allah-ı Teala Hazretleri tarafından kullara müjde veya ikaz mahiyetindeki rüyalar.
  2. Şeytani Rüyalar: Uyku halindeiken şeytanın delaleti ile görülen islama muhlif korkunç ve çirkin rüyalar.
  3. Adgas ve ahlam: İnsanın fazla yemekten dolayı midesindeki dolgunluktan humma gibi bir hastalığın tesirinden ve zihnin meşguliyetinden ortaya çıkan rüyalar
Tabir alimlerinden ibn-i Sirin demiştir ki: Saç tarafı üzerine yatan bir adam Allah (CC)'ın emriyle rüya görür. Bu gerçek rüyadır. Tabiri er geç çıkar. Sol tarafına yatan veya arka üstü uyuyan kimse, ruhlar vasıtasıyla rüya görür. Bunların ekserisi çıkar.

Yüzü koyun yatan insanın gördüğü rüya, adgas ve ahlam olup kesinlikle ehemmiyetsizdir. Tabire değmez. Yine tabir alimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir husus şudur: En kuvvetli rüyalar, ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Sonbahar ve kış mevsiminde görülen rüyalar daha zayıftırlar. Sabaha karşı ve öğle uykusundaki rüylar pek çabuk zuhur ederler.

Gecenin ilk vakitlerinde görülen rüyalar ise, en geç çıkan rüyalardır. Bunların tabiri yirmi sene bile gecikebilir.
Mesela Yusuf (AS)'ın rüyası, tam yirmi sene sonra gerçekleşmiştir rüya bazen gören şahıs için bazen de evlatları ve torunlarında zuhur eder. Bir rüyanın delalet ettiği mana, uzun zaman sonra gerçekleşebilir. Fakat, Rahmani dolay?s?yla sahih (halis) rüyadır. Rüyalar genel olarak amaçlı rüyalar diğer bir adıyla haberci rüyalar ve alelade rüyalar olarak ayrılırlar. Amaçlı Rüyalar: Genel olarak bize bir şeyin habercisi olduğu düşünülen rüyalardır. rüya tabileri yorumcuları bu rüyaları yorumlama çalışmakta ve bu rüyalarda görülen sembollerden yola çıkarak çeşitli varsayımlarda bulunmaktadırlar. Alelade Rüyalar: Hiç bir mesaj içermeyen rüyalardır, psikofizyolojik kaynaklıdırlar, bu rüyalar yorumlanmazlar. Rüya tefsiri yapacak yapacak yorumcu ilk önce görülen rüyanın amaçlı rüyamı yoksa alelade rüyamı olduğunu karar verir. Ona göre rüya tabiri yapar.

Rahmani ve şeytani rüya Rahmani ve şeytani ehemmiyetsiz rüyalar? ay?rabilmek için şu cihetlere dikkat edilmelidir. Rahmani rüyalar: Cenab-ı Hakk, büyük peygamberler, Ara, Kirsi, Cennet, Cehennem, Ashab-ı Kiram, büyük alimler, Beyt'?l Mukaddes, Beyt'?l Haram, Kur'an-ı Kerim, mukaddes kitaplar ve Hadis-i ?erif gibi dinen makbul olan ?eyleri ihtiva eden rüya, Rahmani rüya olarak vas?flandır?l?r. Bunlar iki k?s?mdır: Biri m?jde kabilindendir. Di?eri ise Cenab-ı Hakk'ın kulunu ikaz etmek ?zere g?sterdi?i rüyalardır. Rahmani rüya karmakarışık olmaz. Aşıkardır. Uyand?ktan sonra da tamamiyle hat?rlan?r. Bu gibi rüyalar için "n?b?vvetin (peygamberliçin) k?rkalt? c?z'ınden biridir. Hazret-i Allah'ın kullarına uykuda vahyidir" buyurulmu?tur. şeytani rüyalar: M?sl?manlar? ibadete ve hayra teşvik etmeyen k?t?l?klerden al?koymayan alelade rüyalardır. bazıları zuhur eylediçinden tabir edilir. Ancak, daima hayra yorulmal?dır. şeytani rüyalarda dikkat edilecek husus, karmakarışık olmamaları ve zihni ?ok me?gul eden ?eylere temas etmemeleridir. Adgas ve Ahlam: Karmakar???k, gınl?k me?guliyetlerle alakal? ve uyan?ld??? zaman unutulan, zihinde hayal meyal kalan rüyalardır. Bunlar tabir edilmez. Mesela gündüz bir kedi ile çokça meşgul olan bir adamın rüyasında aslan g?rmesi, aç karnına uyuyan bir insanın rüyada çeşitli yemekler yemesi yahut susuz kalm?? birinin uyku aleminde buzlu sular ve ?erbetler i?mesi vb." adgas ve ahlamdir.

islami rüya tabirleri imam nablusi

Birçok kültürde ve dinde rüyaların ne anlama geldiklerini öğrenmek için insanlar ilahi alame danışır yada belli bir konuda bilgi edinmek için istihare öntemine başvurur. Rüyaların biyolojik nedenleri, işleyişi ve ne amaçla görüldükleri tam anlamıyla anlaşılabilmiş değildir. Rüyalara duygusuz bir aldı yada nesnelerin olmadığı bir algı olarak bakılabilir. Farklı psikologların ve bu ekolden gelen insanların parapsikologların ve deneysel spiritüalistlerin rüyaları çok farklı yorumlama ve anlam yükleme yöntemleri olmuştur. Oneiroloji rüyaların genel olarak bilimsel incelemesi bilimidir. Bu konuda çalışan bilim adamları rüyaların nedenlerini bulmaya çalışmaktadır.

islami rüya tabirleri kenzul menam

İslami Rüya Tabirleri

Sizden gelen sorular

Soran Rüya
İsmail O. (Afyonkarahisar/Sincanli(Sinanpaşa)) Rüyada Yaratık Isırması
Serdar B. (Adiyaman/Sincik) Rüyada Yer Silen Birini Görmek
Rukiye S. (Ağri/Doğubeyazit) Gres Yağı Faydaları
Muhammed Emin R. (Afyonkarahisar/Hocalar) Gres Yağı Fiyat
Alper G. (Aksaray/Merkez) Rüyada Yeni Doğmuş Kız Bebek Görmek
Nehir P. (Aksaray/Sariyahşi) Rüyada Yaşlı Birini Genç Görmek
Asya F. (Ağri/Diyadin) Salamura Yaprak Sarması
Sinem B. (Adana/Feke) Salamura Yaprak Firmaları
Yıldız T. (Adiyaman/Samsat) Rüyada Yarı insan Yarı At Görmek
Yağız C. (Afyonkarahisar/Sandikli) Rüyada Yönetici Görmek Tabiri
Şükrü Z. (Adana/Sariçam) Kına Yakmak Ne Demek
Nuri N. (Aksaray/Sariyahşi) Abayı Yakmak Ne Demek
Metin G. (Ağri/Taşliçay) Rüyada Yaşlı Adam Elini Öpmek
Songül L. (Adiyaman/Tut) Okuma Yazma Öğrenmek istiyorum
Muhammed . (Ağri/Taşliçay) Okuma Yazma Öğreniyorum
Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri